Aalborg Boldspilklub A/S: Halvårsrapport

Delårsrapport 1. januar 2008 - 30. juni 2008 for Aalborg Boldspilklub A/S
Delårsrapport 1. halvår 2008 for Aalborg Boldspilklub A/S
Bestyrelsen i Aalborg Boldspilklub A/S har i dag godkendt koncernens
delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008.
Resumé for 1. halvår af 2008
- Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub A/S i perioden 1. januar - 30. juni 2008 blev på kr. -4,5 mio. mod kr. -9,9 mio. i 1. halvår 2007.
- Nettoomsætningen steg med kr. 32,3 mio. eller 61% i forhold til 1. halvår 2007.
- AaB Fodbold blev i maj Danske Mestre 2008 og kvalificerede sig i går til det sportsligt og økonomisk attraktive gruppespil i Champions League.
- For år 2008 forventes et overskud før skat i niveauet kr. 55 mio.
- Egenkapitalen andrager pr. 30. juni 2008 kr. 126,8 mio.
Selskabsoplysninger m.v.
Selskabet
Aalborg Boldspilklub A/S
Hadsundvej 184
9000 Aalborg
CVR-nr. 10 99 85 30
Stiftet: 1. juli 1987
Hjemsted: Aalborg
Tlf.: 96 35 59 00
www.aabsport.dk
Bestyrelse
Per Søndergaard Pedersen
Eigild Bødker Christensen
Finn Viggo Nielsen
Ole Mølgaard Kristensen
Jørn Simonsen
Jesper Møller Christensen
Per Lyngby
Direktion
Lars Vadsholt Jørgensen
Ledelseserhverv
Bestyrelses- og direktionsmedlemmers ledelseshverv fremgik af årsrapporten 2007.
Revision
Beierholm
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Koncernoversigt
Koncernoversigten fremgik af årsrapporten 2007. 9000 Lux A/S er udgået af
koncernen 1. marts 2008.
Koncernens hoved- og nøgletal
HOVEDTAL
2008 2007 2008 2007 ÅRET
Beløb i t.DKK 2. kvartal 2. kvartal ÅTD ÅTD 2007
Resultatopgørelse
Entréindtægter 3.378 2.430 4.623 5.930 16.238
Indtægter fra samarbejdspartnere 14.611 10.113 26.736 20.213 46.106
TV- og radioindtægter 7.171 2.245 13.829 3.875 24.613
Præmie- og deltagerindtægter 1.633 0 1.683 0 4.579
Spillersalg og spillerleje 746 5.295 21.853 5.520 12.857
Anden omsætning 9.949 10.296 16.178 17.089 32.870
Nettoomsætning 37.488 30.379 84.902 52.627 137.263
Andre indtægter 0 0 0 0 0
Indtægter i alt 37.488 30.379 84.902 52.627 137.263
Eksterne omkostninger 16.139 15.462 31.730 26.462 63.284
Personaleomkostninger 22.231 12.962 42.214 28.455 65.138
Resultat før af- og nedskrivninger -882 1.955 10.958 -2.290 8.841
Afskrivninger -5.377 -3.881 -11.101 -6.906 13.616
Resultat før finansielle poster -6.259 -1.926 -143 -9.196 -4.775
Finansielle poster -1.837 355 -4.318 -690 -2.957
Resultat før skat -8.096 -1.571 -4.461 -9.886 -7.732
Periodens resultat -6.184 -1.571 -3.675 -9.886 -5.484
Balance
Langfristede aktiver 166.456 118.988 166.456 118.988 153.459
Kortfristede aktiver 122.495 107.409 122.495 107.409 122.005
Aktiver i alt 288.951 226.397 288.951 226.397 275.464
Egenkapital 126.837 125.410 126.837 125.410 130.511
Langfristede gældsforpligtelser 22.292 10.945 22.292 10.945 9.000
Kortfristede gældsforpligtelser 139.822 90.042 139.822 90.042 135.953
Beløb i t.DKK 2008
2. kvartal 2007
2. kvartal 2008
ÅTD 2007
ÅTD ÅRET
2007
Pengestrømme
Pengestrømme fra driftsaktivitet -15.906 -6.441 9.533 1.337 7.181
Pengestrømme fra investeringsaktivitet -3.260 -25.449 -25.551 -47.639 -137.134
Frie pengestrømme -19.166 -31.890 -16.018 -46.302 -129.953
Pengestrømme før finansieringsaktivitet 15.470 486 12.559 -754 85.060
Periodens samlede pengestrømme -3.696 -31.404 -3.459 -47.056 -44.893
Investering
Immaterielle aktiver 1.287 3.092 8.525 7.764 20.490
Materielle aktiver 1.893 3.412 17.305 7.179 30.948
Finansielle aktiver 0 0 135 12.607 20.330
NØGLETAL
Overskudsgrad -16,7% -6,3% -0,2% -17,5% -3,5%
Resultat pr. aktie (EPS Basic) (DKK) -1,76 -0,45 -1,05 -2,80 -1,57
Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) (DKK) -1,74 -0,44 -1,03 -2,77 -1,55
Cash Flow pr. aktie (DKK) -4,45 -1,80 2,66 0,37 2,03
Udbytte pr. aktie (DKK) 0 0 0 0 0
Indre værdi pr. aktie (DKK) 41,8 35,0 41,8 35,0 43,2
Egenkapitalandel 43,9% 55,4% 43,9% 55,4% 47,3%
Ultimokurs 39 38,8 39 38,8 41
Gennemsnitligt antal fuldtidsansatte 128 111 126 112 121
Hoved- og nøgletal for 2004 - 2007 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS.
Sammenligningstal-lene for 2003 er ikke tilpasset IFRS, men udarbejdet i
henhold til den hidtidige regnskabspraksis base-ret på bestemmel¬serne i
års¬regnskabsloven og danske regnskabsvejledninger.
Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS
33. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens ”Anbefalinger
& Nøgletal 2005”.
Overgangen til regnskabsaflæggelse efter IFRS har medført en reklassifikation
af udskudt skatteaktiv fra og med 2004 fra andre kortfristede aktiver til andre
langfristede aktiver samt reklassifikation af sel-skabets pengestrømme jf.
pengestrømsopgørelsen. Herudover har overgangen til IFRS ikke medført ændringer
i hovedtal for 2004.
Ledelsesberetning
Aalborg Boldspilklub A/S har i perioden 1. januar - 30. juni 2008 realiseret et
underskud på kr. 4,5 mio. før skat, hvilket er en forbedring på kr. 5,4 mio. i
forhold til tilsvarende periode af 2007. Resultatet efter skat i 1. halvår
2008 blev et underskud på kr. 3,7 mio.
Nettoomsætningen i 1. halvår 2008 er realiseret med kr. 84,9 mio., hvilket er
en stigning på kr. 32,3 mio. eller 61% i forhold til samme periode af 2007.
Resultatet for 1. halvår 2008 er samlet set i overensstemmelse med tidligere
udmeldte forventninger til 2008.
AaB Fodbold blev i maj Danske Mestre 2008 og har som følge heraf spillet
kvalifikati-onskampe til gruppespillet i Champions League. Efter resultatet
2-0 i går i sidste kvali-fikationsrunde vandt AaB samlet over FBK Kaunas fra
Litauen, og har dermed kvalificeret sig til gruppespillet. Deltagelsen får stor
betydning for koncernens resultat i 2008.
Ledelsen er i forhandlinger om salg af ejendommen Hadsundvej 184.
Forhandlingerne med den potentielle køber forventes afsluttet i løbet af
september. Afsluttes forhandlingerne ikke med en handel, er der andre
interesserede købere. Selskabet forventer således fortsat, at salget
gennemføres i 2008.
Salget af butikkerne i Sport Nord A/S, hvor AaB A/S siden 2007 har ejet 50
procent af aktierne, blev højst overraskende udskudt i sidste øjeblik, da den
ene islandske køber, Arev, ikke var i stand til at rejse finansieringen i
forbindelse med det samlede køb af Sportmaster-kæden.
Den anden islandske køber, Straumur, meddelte, at man stadig har sin
finansieringspakke parat, og at Straumur fortsat vil medvirke til at gennemføre
transaktionen med en anden partner. Vi er informeret om, at der er fundet en
anden partner, som i øjeblikket er ved at gennemgå alt transaktionsmaterialet.
Selskabet forventer derfor fortsat, at salget gennemføres i 2008.
Egenkapitalen andrager pr. 30. juni 2008 kr. 126,8 mio.
AaB Fodbold
AaB Fodbold erobrede som nævnt titlen som Dansk Mester 2008. Efter en
fantastisk sæson sluttede AaB hele ni point foran nr. 2.
AaB har fortsat de positive sportslige takter, og har i går den 27. august 2008
kvalificeret sig til det attraktive gruppespil i Champions League. Dette giver
AaB Fodbold en god mulighed for at fortsætte den positive sportslige udvikling,
og det indbringer tillige en betydelig økonomisk gevinst i 2008.
I 2. kvalifikationsrunde til Champions League slog AaB FK Modrica fra Bosnien
og i 3. kvalifikationsrunde blev FBK Kaunas fra Litauen besejret efter 2-0 på
hjemmebane og 2-0 på udebane i går.
I juli tiltrådte den erfarne Bruce Rioch som cheftræner.
Kaper Bøgelund, Michael Beauchamp og Marek Saganowski er tiltrådt i begyndelsen
af den nye sæson som erstatning for Allan Olesen, Danny Califf og Lasse
Nilsson. Den polske landsholdsspiller Marek Saganowski er lejet for
efterårssæsonen.
Omkostningerne til spillere stiger fortsat markant, og derfor kræves der
markante ind-tægtsstigninger fremover, hvis positionen og målsætningen om en
placering i toppen af SAS Ligaen skal bevares. Kvalifikationen til Champions
League må betragtes som en på kort sigt mærkbar hjælp hertil.
AaB Fodbold har i 1. halvår 2008 realiseret et overskud på kr. 16,3 mio. før
skat mod et underskud på kr. 1,0 mio. i 1. halvår 2007.
AaB Håndbold
AaB Håndbold opnåede en placering som nr. 7 i ligaen i den forgangne sæson.
I juni solgte AaB Håndbold Joachim Boldsen til FC Barcelona. Som erstatning for
Boldsen tegnede AaB kontrakt med den svenske landsholdsspiller Jonas Larholm
fra Barcelona.
Ledelsen er herefter af den opfattelse, at truppen er stærk nok til at
realisere målsætningen om en placering i top 4. Til den kommende sæson er
truppen forstærket via tilgang af svenskerne Mattias Gustavsson og Kristian
Svensson fra FCK samt de talentfulde danskere Mads Christiansen fra TMS
Ringsted og Jannick Green fra Lemvig. Holdet har vist gode takter i
træningskampene op til den nye sæson.
AaB Håndbold har realiseret et underskud i 1. halvår 2008 på kr. 1,8 mio. før
skat mod et underskud på ca. kr. 2 mio. i tilsvarende periode af 2007.
AaB Ishockey
Efter 4 år i træk med sølvmedaljer, blev AaB i sæsonen 07/08 slået ud i
kvartfinalen i slutspillet.
Til den nye sæson 2008/09 er der sket mange udskiftninger i truppen i
bestræbelserne på at styrke holdet til at opnå en placering i top 4 i
grundspillet og efterfølgende nå semifinalen i slutspillet.
Den tidlige exit fra årets slutspil har medført, at ishockey har realiseret
færre indtægter end forventet, og i 1. halvår af 2008 er der derfor realiseret
et underskud på kr. 3,6 mio. før skat mod et underskud på kr. 0,8 mio. i
tilsvarende periode af 2007.
AaB Konference
Resultatet i 1. halvår af 2008 blev et underskud før skat på kr. 3,7 mio. mod
et underskud på kr. 1,7 mio. før skat i tilsvarende periode af 2007.
Årsagen til det store underskud er en kombination af manglende omsætning og for
store omkostninger. Det er fortsat forventningen, at den negative udvikling er
midlertidig, og at AaB Konference i løbet af 2008 vil forbedre driften og
realisere bedre resultater.
Der vil i de kommende måneder blive udarbejdet en handlingsplan til sikring af
en til-fredsstilende udvikling af resultaterne i AaB konference.
AaB College
AaB College har realiseret et underskud på ca. kr. 4,6 mio. før skat i første
halvår af 2008 mod et underskud på kr. 2,1 mio. før skat i tilsvarende periode
af 2007.
Underskuddet er begrundet i, at en del værelser først blev færdige i midten af
skoleåret 2007/08, og derfor først kan udnyttes fuldt ud fra det netop indledte
skoleår 2008/09. Indkøringsperioden for AaB College vil dog også i nogen grad
dække skoleåret 2008/09, idet sidste årgang først kommer med fra næste skoleår.
Skoleåret 2008/09 er indledt tilfredsstillende, idet næsten samtlige knap 300
sengepladser er booket ved skoleårets start.
Sport Nord
AaB's resultatandel fra det associerede selskab Sport Nord A/S blev i første
halvår af 2008 et underskud på kr. 1,3 mio.
Resultatet er kr. 1,2 mio. dårligere end i tilsvarende periode af 2007.
Forventninger til 2008
I 2008 forventes et overskud før skat i niveauet kr. 55 mio.
Den væsentligste forudsætning er, at der som forventet realiseres en gevinst på
salget af bygningerne i etape II på Hadsundvej 184.
Endvidere forventes et salg af butikkerne i Sport Nord gennemført i 2008.
Der forventes ikke yderligere væsentlige indtægter fra salg af spillere.
Koncernens resultat kan påvirkes positivt eller negativt afhængig af de
sportslige resultater i efteråret 2008.
Udsendte fondsbørsmeddelelser i 2008
Nr. 2008/13 - Finanskalender 2008 - korrigeret
Nr. 2008/12 - Salg af butikker udskudt
Nr. 2008/11 - Salg af Deres-butikker
Nr. 2008/10 - Salg af butikker
Nr. 2008/09 - Kvartalsregnskab for AaB A/S 1. januar - 31. marts 2008
Nr. 2008/08 - Finanskalender 2008 - Korrigeret
Nr. 2008/07b - Bestyrelsens konstituering
Nr.2008/07a - Bilag til indkaldelse til ordinær generalforsamling i AaB A/S
Nr. 2008/06 - Generalforsamling for AaB A/S afholdt den 25. april 2008
Nr. 2008/05 - Årsregnskabsmeddelelse 2008 for Aalborg Boldspilklub A/S
Nr. 2008/04 - AaB og Spar Nord Bank forlænger hovedsponsorat i AaB Fodbold
Nr. 2008/03 - AaB sælger sine aktier i selskabet 9000Lux
Nr. 2008/02 - AaB sælger Rade Prica
Nr. 2008/01 - Finanskalender 2008
Finanskalender 2008
Årsregnskabsmeddelelse 2007 mandag d. 31-03-08
Trykt regnskab foreligger mandag d. 14-04-08
Generalforsamling - kl. 15.00 fredag d. 25-04-08
Delårsrapport 1. januar - 31. marts 2008 torsdag d. 29-05-08
Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2008 torsdag d. 28-08-08
Delårsrapport 1. januar - 30. september 2008 mandag d. 17-11-08
Ledelsespåtegning
Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for
perioden 1. januar 2008 til 30. juni 2008 for Aalborg Boldspilklub A/S.
Delårsrapporten, der ikke er reviewet eller revideret af selskabets revisor,
aflægges i over-ensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af delårsrapporter” som
godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for
børsnoterede selskaber.
Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af
koncernens aktiver, passiver og finansielle stil¬ling pr. 30. juni 2008 samt af
resultatet af koncernens aktiviteter og penge¬strømme for perioden 1. januar
2008 - 30. juni 2008.
Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en
retvisende redegørelse af udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske
forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og
en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen
står overfor.
Aalborg, den 28. august 2008
Direktion
Lars Vadsholt Jørgensen
Bestyrelse
Per Søndergaard Pedersen Eigild Bødker Christensen Per Lyngby
Formand Næstformand
Finn Viggo Nielsen Ole Mølgaard Kristensen Jørn Simonsen
Jesper Møller Christensen
Resultatopgørelse
Note Beløb i t.DKK 2008 2007 2008 2007
2. kvartal 2. kvartal ÅTD ÅTD
Entreindtægter 3.378 2.430 4.623 5.930
Indtægter fra samarbejdspartnere 14.611 10.113 26.736 20.213
TV/radio-rettigheder 7.171 2.245 13.829 3.875
Præmie og deltagerindtægter m.v. 1.633 0 1.683 0
Spillersalg og leje 746 5.295 21.853 5.520
Anden omsætning 9.949 10.296 16.178 17.089
Nettoomsætning 37.488 30.379 84.902 52.627
Andre indtægter 0 0 0 0
Indtægter i alt 37.488 30.379 84.902 52.627
Sponsor og reklame 1.798 2.116 3.240 2.647
Kamp- og spilleromkostninger 5.451 3.526 10.238 5.446
Administration 3.860 4.704 8.227 7.978
Andre omkostninger 5.030 5.116 10.025 10.391
Eksterne omkostninger i alt 16.139 15.462 31.730 26.462
Personaleomkostninger 22.231 12.962 42.214 28.455
Omkostninger i alt 38.370 28.424 73.944 54.917
Resultat før afskrivninger -882 1.955 10.958 -2.290
Afskrivninger -5.377 -3.881 -11.101 -6.906
Resultat før finansielle poster -6.259 -1.926 -143 -9.196
Andel af resultat efter skat i associ-erede virksomheder
-449
609
-1.317
-484
Finansielle indtægter 146 125 270 435
Finansielle omkostninger -1.534 -379 -3.271 -641
Resultat før skat -8.096 -1.571 -4.461 -9.886
Skat af periodens resultat 1.912 0 786 0
Periodens resultat -6.184 -1.571 -3.675 -9.886
Beløb i t.DKK 2008
2. kvartal 2007
2. kvartal 2008
ÅTD 2007
ÅTD
Resultatdisponering
Overført resultat -6.184 -1.571 -3.675 -9.886
Til disposition -6.184 -1.571 -3.675 -9.886
Resultat pr. aktie
Resultat pr. aktie (EPS) -1,76 -0,45 -1,05 -2,80
Udvandet resultat pr. aktie (EPS-D) -1,74 -0,44 -1,03 -2,77
Resultat for fortsættende aktiviteter pr. aktie -1,73 -0,44 -1,03 -2,76
Udvandet resultat for fortsættende aktiviteter pr.
aktie -1,73 -0,44 -1,03 -2,76
Balance
AKTIVER
Note Beløb i t.DKK 30.06.08 30.06.07 31.12.07
Goodwill 3.270 9.520 3.271
Kontraktrettigheder 21.229 13.807 20.585
Rettigheder, øvrige 0 75 37
Immaterielle aktiver i alt 24.499 23.402 23.893
Ejendomme 12.421 0 12.500
Lokaleindretning 31.906 1.135 32.177
Inventar og driftsmidler 35.033 42.186 20.977
Materielle aktiver i alt 79.360 43.321 65.654
Kapitalandele i associerede virksomheder 14.201 10.810 16.268
Kapitalandele i øvrigt 239 272 239
Udlån associerede virksomheder 4.612 0 4.500
Rettighed 9.833 10.778 10.222
Depositum 23.827 23.554 23.585
Udskudt skatteaktiv 9.885 6.851 9.098
Finansielle aktiver i alt 62.597 52.265 63.912
Langfristede aktiver i alt 166.456 118.988 153.459
Varebeholdninger 785 793 1.039
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 11.294 20.204 10.742
Andre tilgodehavender 15.534 5.717 19.369
Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder 0 0 0
Periodeafgrænsningsposter 9.508 6.465 4.911
Likvide beholdninger 761 3.212 1.865
37.882 36.391 37.926
Aktiver bestemt for salg 84.613 71.018 84.079
Kortfristede aktiver i alt 122.495 107.409 122.005
Aktiver i alt 288.951 226.397 275.464
PASSIVER
Note Beløb i t.DKK 30.06.08 30.06.07 31.12.07
Aktiekapital 89.456 89.456 89.456
Særlig fond 0 38.338 38.338
Overført resultat 37.381 -2.384 2.717
4 Egenkapital i alt 126.837 125.410 130.511
Anlægslån 22.292 10.945 9.000
Langfristede forpligtelser i alt 22.292 10.945 9.000
Kortfristet del af langfristede forpligtelser 1.247 0 1.607
Driftskonto 7.707 8.862 5.352
Beregnede feriepenge 3.342 2.161 3.428
Offentlige kreditorer 2.786 2.102 350
Anden gæld 29.508 12.891 30.280
Gæld til tilknyttede virksomheder 0 0 0
Periodeafgrænsningsposter 9.818 13.971 9.149
54.408 39.987 50.166
Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg 85.414 50.055 85.787
Kortfristede forpligtelser i alt 139.822 90.042 135.953
Forpligtelser i alt 162.114 100.987 144.953
Passiver i alt 288.951 226.397 275.464
5
Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillel¬ser m.v.
6
Anskaffelse og afhændelse af materielle aktiver
7
Nærtstående parter
Egenkapitalopgørelse
KONCERN
Beløb i t.DKK
Aktie-
kapital Overkurs ved
emission
Særlig
fond
Overført
resultat
I alt
Egenkapital pr. 01.01.07 89.456 0 38.338 6.838 134.632
Overførsel til/fra særlig fond 0 0 0 0 0
Aktieoptioner 0 0 0 0 0
Køb/salg af egne aktier 0 0 0 664 664
Periodens resultat 0 0 0 -9.886 -9.886
Egenkapitalbevægelser i alt 0 0 0 -9.222 -9.222
Egenkapital pr. 30.06.07 89.456 0 38.338 -2.384 125.410
Egenkapital pr. 01.01.08 89.456 0 38.338 2.718 130.512
Overførsel til/fra særlig fond 0 0 -38.338 38.338 0
Aktieoptioner 0 0 0 0 0
Køb/salg af egne aktier 0 0 0 0 0
Periodens resultat 0 0 0 -3.675 -3.675
Egenkapitalbevægelser i alt 0 0 -38.338 34.663 -3.675
Egenkapital pr. 30.06.08 89.456 0 0 37.381 126.837
Pengestrømsopgørelse
Note
Beløb i t.DKK 2008
2. kvartal 2007
2. kvartal 2008
ÅTD 2007
ÅTD
Periodens resultat -6.184 -1.571 -3.675 -9.886
Reguleringer 5.635 2.931 15.022 7.112
Forskydning i driftskapital:
Varebeholdninger 231 82 254 1.814
Tilgodehavender 3.321 -4.504 -1.314 -6.587
Leverandører af varer og tjenesteydelser -17.521 -3.125 2.247 9.090
Pengestrømme fra drift før finansielle poster -14.518 -6.187 12.534 1.543
Modtagne finansielle indtægter 146 115 270 435
Betalte finansielle omkostninger -1.534 -369 -3.271 -641
Pengestrømme fra driftsaktivitet -15.906 -6.441 9.533 1.337
Køb af immaterielle aktiver -1.286 -9.499 -8.524 -14.171
Køb af materielle aktiver -1.477 -2.670 -16.889 -6.437
Køb af finansielle aktiver -219 4.639 -354 -7.968
Køb af aktiver bestemt for videresalg -278 -17.395 -534 -19.063
Salg af immaterielle aktiver 0 0 0 0
Salg af materielle aktiver 0 -524 0 0
Salg af finansielle aktiver 0 0 750 0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet -3.260 -25.449 -25.551 -47.639
Frie pengestrømme -19.166 -31.890 -16.018 -46.302
Køb og salg af egne aktier 0 664 0 664
Mellemregning dattervirksomheder 0 0 0 0
Afdrag på langfristede lån 819 -178 -360 -1.418
Låneoptagelse 13.292 0 13.292 0
Forpligtelser vedr. aktiver bestemt for videresalg 1.359 0 -373 0
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 15.470 486 12.559 -754
Periodens samlede pengestrømme -3.696 -31.404 -3.459 -47.056
Likvide beholdninger primo -3.250 25.754 -3.487 41.406
Likvide beholdninger ultimo -6.946 -5.650 -6.946 -5.650
Likvide beholdninger 761 3.212 761 3.212
Driftskonto -7.707 -8.862 -7.707 -8.862
I alt -6.946 -5.650 -6.946 -5.650
Pengestrømsopgørelsen kan ikke direkte udledes af balance og resultatopgørelse.
Noter
1. Anvendt regnskabspraksis
Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 ”Præsentation af
delårsrappor-ter” som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til
delårsrapporter for børsno-terede virksomheder.
Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 2007.
Årsrapporten for 2007 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt
regnskabspraksis.
Delårsrapporten er ikke revideret af selskabets statsautoriserede revisorer.
2. Regnskabsmæssige skøn og vurderinger
Skønsmæssig usikkerhed
Ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af visse aktiver og forpligtelser
kræves skøn over, hvorledes fremtidige begivenheder påvirker værdien af disse
aktiver og forpligtelser på ba¬lancedagen. Skøn, der er væsentlige for
regnskabsaflæggelsen, fo-retages bl.a. ved opgørelsen af af- og nedskrivninger
på immaterielle og materielle aktiver, hensatte forpligtelser,
eventualfor¬pligtelser, samt værdiansættelsen af kontraktrettigheder.
De anvendte skøn er baseret på forudsætninger, som ledelsen vurderer, er
forsvarlige, men som i sagens natur er usikre og uforudsigelige.
Forudsætningerne kan være ufuldstændige eller unøjag¬tige, og uventede
begivenheder eller omstændigheder kan opstå. Endvidere er virksomheden
underlagt risici og usikkerheder, som kan føre til, at de faktiske resultater
afviger fra disse skøn. Særlige risici for AaB koncernen er omtalt i
ledelsesberetningen.
Anvendt regnskabspraksis
Som led i anvendelsen af koncernens regnskabspraksis foretager ledelsen
vurderinger, ud over skønsmæssige vurderinger, som kan have væsentlig
indvirkning på de i delårsrappor-ten indregnede beløb.
AaB A/S følger de til en hver tid gældende bestemmelser og vejledninger fra
IFRS.
Nedskrivningstest
I forbindelse med regnskabsafslutninger gennemføres værditest af
anlægsaktiverne i koncernregnskabet og moderselskabets regnskab.
De udarbejdede tests er foretaget på baggrund af handlingsplaner og
strateginotater gennemgået og godkendt i efteråret 2006. Herudover er anvendt
budgetter for 2008 og prognoser for 2009 til 2012.
De foretagne tests pr. 2. kvartal 2008 har ikke givet ikke anledning til at
foretage regulering af aktivernes bogførte værdier.
3. Kommentarer til aktiviteternes afhængighed af sæson
Der har i 2. kvartal 2008 været spillet kampe i fodbold og håndbold men ikke i
ishockey. AaB Konference og AaB College har ikke decideret afhængighed af
sæson.
4. Egenkapital
Den nominelle aktiekapital i Aalborg Boldspilklub A/S udgør t.kr. 89.456
fordelt på 3.578.225 stk. aktier á nominelt kr. 25.
En særlig fond er etableret som følge af nedsættelse af den nominelle
aktiestørrelse fra kr. 50 til kr. 25. Fondens anvendelse skal godkendes på
generalforsamlingen. På selskabets ordinære generalforsamling den 25. april
2008 blev det besluttet at overføre særlig fond til overført resultat.
Anskaffelsessummen for egne aktier er fratrukket direkte i egenkapitalen.
Der er ikke i 2. kvartal 2008 købt eller solgt egne aktier.
Alle aktier ejes af Aalborg Boldspilklub A/S.
Egne aktier erhverves primært med henblik på anvendelse til koncernens
aktieopti-onsprogram.
5. Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser m.v.
Koncernen har indgået kontrakter med spillere og trænere, der er uopsigelige
for selskabet i kon¬traktperioden. Der påhviler som følge heraf selskabet
betydelige lønforpligtelser.
Koncernen har indgået aftale med Aalborg Kommune om benyttelse af Energi Nord
Arena. Aftalen er uopsigelig og løber indtil år 2019.
Som sikkerhed for mellemværende med pengeinstitutter kr. 11 mio. har Aalborg
Boldspil-klub A/S givet transport i depositum kr. 13. mio. hos Aalborg Kommune.
Koncernen har indgået finansielle leasingkontrakter, der er indregnet som
anlægsaktiver.
6. Anskaffelse og afhændelse af materielle aktiver
Der er i 2. kvartal 2008 investeret 1.893 t.kr. i materielle aktiver.
Investeringerne vedrører elektroniske bander og storskærme samt IT og
renovering af lokaler.
7. Nærtstående parter
Aalborg Boldspilklub A/S har ingen nærtstående parter med bestemmende
indflydelse på Aal¬borg Boldspilklub A/S.
Aalborg Boldspilklub A/S' nærtstående parter med betydelig indflydelse omfatter
sel-skabernes bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere samt disse
personers relaterede familiemedlem¬mer. Nærtstående parter omfatter endvidere
selskaber, hvori førnævnt per-sonkreds har væsent¬lige interesser.
Endvidere omfatter de nærtstående parter de tilknyttede og associerede
virksomheder, hvor Aalborg Boldspilklub A/S har bestemmende eller betydelig
indflydelse.
Tilknyttede virksomheder og associerede virksomheder samt AaB koncernens
ejerandele heri fremgår af koncernoversigten i årsrapporten for 2007.
Moderselskabet udfører salg og administrative opgaver for de 100% ejede
datterselskaber. Mo¬derselskabet har i 2. kvartal 2008 modtaget indtægter
herfor på kr. 2,7 mio. I 2. kvartal 2007 udgjorde honoraret kr. 2,8 mio.
AaB Konference A/S leverer traktement til sportsselskabernes hjemmekampe.
Transaktioner med tilknyttede virksomheder er elimineret i koncernregnskabet i
overensstem-melse med den anvendte regnskabspraksis