Danventures A/S: Periodeoplysning

Danventures A/S: Periodeoplysning
Halvårsregnskab
Halvårsregnskabsmeddelelse for Danventures A/S 2008
Beretning for regnskabsåret 1. januar - 30. juni 2008
Danventures A/S' formål er handel med og investering i nystartede og etablerede
virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed.
Danventures A/S (Danventures) porteføljeselskab - Swirlnet A/S (Swirlnet)- udgør
den væsentligste aktivitet i selskabet.
Danventures måtte i starten af året meddele en række leverandører om udskydelse
af faktura til betaling i datterselskabet Swirlnet A/S, idet en forventet
emission i slutningen af 2007 ikke var lykkedes.
Tilbagekaldelsen af den rettede emission betød at selskabets likviditetsmæssige
situation var yderst kritisk og ledelsen påbegyndte derefter drøftelser med
potentielle investorer om investering i Danventures eller Swirlnet, eller om køb
af Swirlnet.
I slutningen af marts måned var den likviditetsmæssige situation så kritisk i
Swirlnet, at selskabet ikke var i stand til at betale kreditorerne efterhånden
som de forfaldt. Man var i en situation hvor egenkapitalindskud eller
lånefinansiering var eneste mulighed for at selskabet kunne overleve og såfremt
det ikke lykkedes, måtte ledelsen lade selskabet gå i betalingsstandsning.
I april bar drøftelserne med de potentielle investorer frugt, idet HOLTEN
Aktieselskab i april erhvervede 45,4 % af aktiekapitalen for 525.215 kr., mod
samtidig at tilføre Danventures 3 mio kr. som konvertibel lån, der dels skulle
anvendes til betaling af lønninger og dels til betaling af forfaldne fakturaer i
henhold til indgået akkordaftale.
I slutningen af maj indgik Swirlnet en kontrakt på 2,5 mio kr. om levering af en
række ”SwirlSpin” fitnessløsninger. Disse løsninger vil blive leveret i løbet af
2008 og på baggrund af denne ordre besluttede bestyrelsen for Danventures at
videreføre Swirlnet og fortsætte udviklingen af nye, innovative
fitnessløsninger.
Økonomisk status pr. 30. juni 2008
I det selskabet ikke tidligere har opgjort tal for halvåret har det ikke været
muligt at foretage periodesammenligning, ligesom udviklingen i 1 halvår 2008 har
gjort at tallene ikke vurderes at være anvendelige som sammenligning.
Selskabet har derfor valgt at tage udgangspunkt i årsregnskabet 2007.
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultatopgørelse (DKK `000) | 31. dec 2007 | 1. jan - 30. jun 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omsætning | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omkostninger | (2.741) | (421) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Renteindtægter, netto | 577 | (40) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ekstraordinære poster | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat af datterselskaber | (24.657) | (2.479) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat efter skat | (26.821) | (2.940) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Balance (DKK `000) | 31. dec 2007 | 1. jan - 30. jun 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Diverse tilgodehavender | 171 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Værdi af datterselskaber | 0 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Lån til datterselskaber | 0 | 8.839 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bank | 148 | 59 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiver i alt | 319 | 8.898 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aktiekapital | 2.312 | 2.312 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Overkurs samt akk. resultat m.m. | (3.139) | (6.080) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Egenkapital i alt | (827) | (3.768) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Negativ kapitalandel i | 993 | 13.866 |
| datterselskab | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Konvertibelt lån | - | 2.500 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kreditorer m.m. | 153 | 68 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Passiver i alt | 319 | 8.898 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Cashflow (DKK `000) | 31. dec 2007 | 1. jan - 30. jun 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Indbetalt kapital i alt | 20.799 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Indbetalt konvertibelt lån | - | 2.500 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likviditet fra drift | (27.175) | (2.589) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likviditet fra finansielle poster | 6.006 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Likviditet i alt | (370) | (89) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bank primo | 518 | 148 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bank Ultimo | 148 | 59 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| EK forrentning (DKK `000) | 31. dec 2007 | 1. jan - 30. jun 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegnet aktiekapital | 550 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Overkurs | 20.900 | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emissionsomk. til EK kapital | (651) | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Overført resultat | (26.821) | (2.940) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Bevægelser i alt | (6.022) | (2.940) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Egenkapital primo | 5.194 | (828) |
--------------------------------------------------------------------------------
| Egenkapital ultimo | (828) | (3.768) |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Anden inforamtion (DKK `000) | 31. dec 2007 | 1. jan - 30. jun 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Resultat/udbytte pr aktie | negativ | negativ |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal aktier af 2 kr. ultimo | 1.156.104 | 1.156.104 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Antal aktier af 2 kr. (gennemsnit | 1.156.104 | 1.156.104 |
| ultimo måned) | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Forventninger til 2 halvår.
Danventures arbejder fortsat på at udvikle sig ved, via datterselskaber, at
investere i og udvikle interessante forretningsområder.
Datterselskabet Swirlnet´s nuværende kontrakt om levering af ”swirlspin”
løsninger forløber planmæssigt og forventes at kunne generere den fornødne
likviditet til resten af 2008. Selskabet arbejder dog på at udvide samarbejdet
med nuværende distributør, som på sigt skal skabe større likviditetsmæssig
råderum og som på sigt skal videreudvikle fitness løsningen.
Selskabet har efter 30. juni 2008 erhvervet 3 nystiftede ApS'er, hvor der
arbejdes med forskellige muligheder omkring udnyttelse af råvarer, bearbejdning
og endelig produktion af huse i Rusland.
Ligeledes har selskabet erhvervet 50 % af aktiekapitalen i det tyske selskab
Akte Immobilen GmbH kontant for 1,5 mio kr. Selskabet har til formål at
investere i og udvikle ejendomsprojekter i Tyskland, hvor man pt. er aktuelt
involveret i 2 projekter syd for Berlin.
Aktiebesiddelser pr. 28. august 2008
Idet der henvises til selskabsmeddelelse nr. 34, ejer Holten Aktieselskab
nominelt 8.744.772 kr. aktier i selskabet. Holten Aktieselskab er 100 % ejet af
Henrik Holten Hansen, der er bestyrelsesformand i selskabet.
Bestyrelsens øvrige medlemmer (Klaus H. Rasmussen, Niels Adler-Nissen og Jacob
Thierry-Carstensen) samt certified adviser Christian Aarosin samt dennes
relevante medarbejder ejer ingen aktier i selskabet. Selskabet ejer ikke selv
egne aktier.

Oprentlig dato: 

2008-08-28 12:37:04 +0200